Nieuws

Toelichting agendapunt

Toelichting agendapunt meetpunt fijnstof Grubbenvorst DR-vergadering 17 november 2010.

1) Verzoek Dorpsraad Grubbenvorst 2007 om 0-meting n.a.v. voorgenomen besluit LOG/NGB gemeente Horst aan de Maas (overleg met B&W dd 19 september 2007).
2) Toezegging B&W dat er een dergelijk meetpunt zal komen.
3) Herhaalde verzoeken DR Grubbenvorst in 2008 en 2009 (zie website DR).
4) Brief B&W november 2010 aan de DR Grubbenvorst m.b.t. de meting van fijnstof en notitie (juni 2010) m.b.t. de selectiecriteria voor de locatie ervan.

a) De gemeente bevestigt de TOEZEGGING om een meting van fijnstof in het gebied rond Grubbenvorst te implementeren.
b) De gemeente en de provincie willen hiermee de ongerustheid van de burgers over een eventuele verslechtering van de luchtkwaliteit wegnemen.
c) Om deze reden is er door partijen een SAMENWERKINGSOVEREENKOMST gesloten (december 2009), waarin vastgelegd is dat er een meetpunt geplaatst zal worden, dat het primaat van het project bij de gemeente ligt en de provincie faciliteert en dat het om een permanent meetpunt gaat voor een periode van 5 JAAR.
d) Doel van de meting is gericht op het monitoren (gedurende 5 jaar) van het fijnstofgehalte (PM10/PM2,5) in de lucht.
e) De metingen zullen worden uitgevoerd door de provincie volgens de kwaliteitseisen van de EU-richtlijnen en de vastgestelde NEN-normen.
f) De gemeente is bereid om de uitkomsten op de site van de Dorpsraad Grubbenvorst te laten plaatsen.
g) De voorgenomen locatie van het meetpunt is vastgesteld op basis van een aantal selectiecriteria (o.a. windrichting, afstanden varkens/kippenstallen/snelweg/Maas/akkerland/bomen/hoogspanningskabels, buiten de bebouwde kom). Besloten is dat dit op 200m van de Horsterdijk (Lottum) aan de Hoogheideweg zal zijn (zie tekening).
h) Aanvang van de metingen is naar verwachting rond jan/febr 2011 (blijkens mededelingen van de gemeente).

DRGrb2010Meetpuntfijnstof

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts