Nieuws

Hoofdpunten 19 september

Hoofdpunten vergadering Dorpsraad Grubbenvorst van 19 september 2012.

1. 'We gaan het anders doen':
Tijdens deze openbare vergadering presenteerden projectleider mevr. Silvi Joosten en woordvoerder Servaas Huys de resultaten van dit bijzondere project t.b.v. 'Ontmoeting en daginvulling', waarvoor Grubbenvorst is uitgekozen als pilotproject voor de gemeente Horst aan de Maas. Zie voor een samenvatting hiervan de website www.dorpsraadgrubbenvorst.nl
Speerpunten van dit project voor Grubbenvorst zijn:
-dagbesteding van, voor en door mensen uit Grubbenvorst
-inloop in 't Haeren
-klus- en hulp dienst voor mensen die daar behoefte aan hebben (niet-commercieel!)
In Mededelingen zal regelmatig aangekondigd worden waar en wanneer er inloop-mogelijkheden zullen zijn. "Ga daar eens heen" is de oproep van zowel de DR als de initiatief-nemers!

2. Bibliotheekvoorziening Grubbenvorst: de DR heeft hierover inmiddels overleg gevoerd met de directie van Biblionu. Afgesproken is dat er ook contact opgenomen wordt met weth. Van Rensch en de basisscholen in Grubbenvorst om na te gaan op welke manier de bibliotheek-voorzieningen in het dorp zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen blijven worden voor volwassenen en kinderen.

3. Structuurvisie Grubbenvorst: met instemming heeft de DR kennisgenomen van het feit dat de gemeenteraad deze inmiddels heeft goedgekeurd en daarbij ook de voorstellen van de DR Grubbenvorst heeft overgenomen. Dit temeer omdat bij de opstelling van deze visie uitdrukkelijk rekening is gehouden met de DR-voorstellen in de Dorpsontwikkelingsvisie (DOV) en de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) Grubbenvorst uit 2006. De DR heeft met name gepleit voor het op kortere termijn uitvoeren van een aantal projecten in en rond Grubbenvorst die in 1e instantie op lange(re) termijn ter hand zouden worden genomen.

4. Fijnstofmetingen: zoals toegezegd volgt de DR nauwgezet deze metingen. Gerapporteerd wordt dat er sinds de start van de metingen in november 2011 tot half september in totaal 20 dagen een (wettelijk gezien) te hoog fijnstofgehalte en 503 uur 'rood' is gemeten. Het wettelijk jaarmaximum qua 24-uurs overschrijding is 35 dagen!
Volgens afspraak zal er hierover in de loop van oktober 2012 overleg plaats vinden met B&W.
De DR zal te zijner tijd bekijken of de termijn van 5 jaar verlengd zou moeten worden.

5. Overleg Gewoen Grubbenvors: conform afspraak vindt er regelmatig overleg plaats met deze stichting. M.n. over leefbaarheidsvergrotende activiteiten, waar de DR ondersteuning kan bieden.

6. Jeugdbeleid: de commissie Welzijn van de DR heeft met teleurstelling kennisgenomen van het gebrek aan motivatie bij eerder betrokken jongeren, waardoor Synthese hier geen activiteiten meer voor zullen ontplooien. Wel zal de Soos wellicht weer open gaan. De commissie zal dit nader onderzoeken in overleg met Synthese.

7. Verbouwing 't Haeren: dit wordt door de DR met betrokken verenigingen nader besproken.

Volgende DR-vergadering: woensdag 17 oktober as. Zie ook www.dorpsraadgrubbenvorst.nl en Mededelingen voor de agenda.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts