Nieuws

Hoofdzaken jaarverslag 2011

Kort de hoofdpunten van het jaarverslag en als bijlage het complete jaaverslag.


1) Gezamenlijke huis-aan-huis collecte in Grubbenvorst:

Na hierover in februari 2011 van gedachten gewisseld te hebben, werd in oktober na goede voorbereiding door de Werkgroep Voorbereiding Gezamenlijke Collecte Grubbenvorst besloten om accoord te gaan met het initiatief en een aanvraag voor Prioriteitsgelden i.v.m. de verdere uitvoering van de collecte goed te keuren.

2) Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP):
De commissie Ruimte van de DR heeft een inventarisatie gemaakt van de diverse verkeersknelpunten in Grubbenvorst aan de hand van ontvangen antwoorden op een Vragenlijst die op de website gepubliceerd is geweest. Deze inventarisatie heeft de DR in februari 2011 aan de gemeente toegezonden, mede t.b.v. de politie.

3) Voortgang meetpunt fijnstof:
Na in januari 2011 een voorstel te hebben gedaan aan gemeente en provincie voor een alternatieve locatie, besloot de gemeente i.s.m. de provincie om toch vast te houden aan de oorspronkelijke locatie aan de Hoogheideweg. Deze is eind oktober 2011 in gebruik genomen en de resultaten zullen door de DR gevolgd worden en waar nodig zal actie ondernomen worden.

4) Huiskamerproject jongeren Grubbenvorst:
I.s.m. Synthese is vorig jaar een zgn Huiskamerproject opgezet door de DR. De pilot werd in 2011 voortgezet en hierover is regelmatig gerapporteerd. In de DR-vergadering van september is een en ander toegelicht door Synthese.

5) Klankbordgroep verenigingen Grubbenvorst:
Op initiatief van de DR is er een klankbordgroep opgericht om de wensen en verlangens van de verenigingen in Grubbenvorst te coördineren en als spreekbuis te fungeren richting gemeente. Deze groep is in 2011 diverse malen bijeen geweest.

6) Jeu de boules baan Past. Vullinghsplein:
Na in de DR-vergaderingen van maart en mei 2011 hierover gesproken te hebben en dit nogmaals aan de orde gesteld te hebben in het jaaroverleg met B&W in juni, heeft de gemeente besloten om hier toestemming voor verlenen nadat er aanpassingen gemaakt zijn aan het oorspronkelijke plan. In de DR-vergadering van september heeft wethouder Wijnhoven een en ander toegelicht.

7) Jaaroverleg B&W-Dorpsraad Grubbenvorst:
In juni 2011 vond dit gebruikelijke overleg plaats. Hierbij werden een groot aantal voor Grubbenvorst belangrijke zaken aan de orde gesteld en behandeld door B&W. O.a. ging het over de nieuwe Structuurvisie van de gemeente (en m.n. met betrekking tot Grubbenvorst, waar al eerder een concept over verschenen is en waarop de DR gereageerd heeft), Bouwplan De Soom, de Bike Highway en fietpaden rond Grubbenvorst, Handhavingsbeleid politie en gemeente, Centrumplan en de Floriade en verkeer.

8) Speellocaties Grubbenvorst:
De gemeente had de DR gevraagd om hierover voorstellen te doen. In de DR-vergadering van juni 2011 is een en ander besproken.

9) Bereikbaarheid Grubbenvorst tijdens de Floriade:
In de vergadering van november werd hierover toelichting verschaft door Rijkswaterstaat en de gemeente. De DR sprak hier grote zorg uit en gaf diverse oplossingen aan.

10) Prioriteitsgelden:
-Huiskamerproject (vervolg)-Pilot OJC;
-Gezamenlijke huis-aan-huis-collecte Grubbenvorst:
-Carillon Ursulinenpark:
-Muzikale fietsbank Lagere School De Kameleon;

11) Opheffing Gemeentelijke Klankbordgroep Centrumplan Grubbenvorst:
Deze werd in de bijeenkomst van oktober 2011 door de gemeente opgeheven. De DR Grubbenvorst heeft inmiddels besloten hiervoor in de plaats een eigen Werkgroep op te richten om de ontwikkelingen te blijven volgen en waar nodig bij te sturen.

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts