Archief

Filter
 • Uitnodiging met een uitdaging!

  Aan alle verenigingen, stichtingen, clubs, beheerders en eigenaren van accommodaties, nodigen wij uit om mee te denken en te praten over een Verenigings- en Voorzieningenplan voor Grubbenvorst.

 • Presentatie station Grubbenvorst 17 juli

  Presentatie Station in Grubbenvorst van 16-7.2016.

 • Hoofdzaken vergadering 16 maart

  1. Goedkeuring jaarverslag 2015 en begroting 2016:

  • 6 openbare vergaderingen (januari/maart/mei/juni/september/november)
  • belangrijkste onderwerpen: Wonen Limburg, bezoek wethouder Vorstermans, herstructurering Everlose beek, station Grubbenvorst, DGCV/Klavertje 4, Grubbenvorst Online, bestemminsplan Buitengebied, Groenbeleid gemeente, veiligheid Venlose weg/CVI, Accomodatiebeleid gemeente, dijkverhoging Grubbenhove-Doolingsbemden en last but not least: behandeling/goedkeuring Prioriteitsgelden voor Gewoen Grubbevors, Stichting Parel a/d Maas (Requiem voor Limburg), jeugdclub Groene Woud, Gewoen Laeze, Grubbenvorst Online en speeltuin Tennisclub TCG (zie website: www.dorpsraadgrubbenvorst.nl)
  • financieel jaarverslag: batig saldo lopende rekening van 982 euro en uitgaven/toezeggingen Prioriteitsgelden 13275 euro; te besteden in 2016 aan prioriteits/leefbaarheidsgeld 11391 euro
  • bestuurswijziging: aftreden Math Vilain als penningmeester; benoeming nieuwe penningmeester Pim de Bekker (tevens vice-voorzitter); voorzitter Prioriteitsgelden-commissie Carla Smits.

  2. Bespreking Bidbook Gewoen Grubbevors; toezegging ten laste van prioriteitsgeld 3000 euro met verzoek om dit bedrag vooral aan jeugdprojecten te besteden.

  3. Discussie over nieuwe Kerstverlichting in de kern Grubbenvorst; zodra er een formele aanvraag is zal dit in behandeling genomen worden door de Prioriteitsgelden-commissie.

  4. Mededeling over de nieuwe opzet van de 4-mei viering/Dodenherdenking.

 • Voortuinen keuring Horst aan de Maas

  Het jaar 2016 is het lustrum jaar van de Voortuin keuringen in de gemeente Horst aan de Maas. Na 5 jaren keuren van de prachtige voortuinen willen wij in 2017 met een ander tuin idee komen.

  Ook in 2016 gaan de mooiste voortuinen na elke keuring over naar de volgende ronde.
  1e keuring voorjaar: Alle voortuinen en erven in elke categorie worden gekeurd.
  2e keuring zomer: Alleen de voortuinen en erven met een gemiddeld cijfer hoger als 7.
  3e keuring najaar: Alleen de 10 beste tuinen en erven (elke categorie) 1e + 2e keuring.

  Voor meer informatie kijk op de website: http://www.horst-centrum.nl/

 • Presentatie station Grubbenvorst - Greenport

  presentatie van 23 februari jl. over station Grubbenvorst – Greenport Venlo

 • Presentatie Dijkversterking

  Presentatie Informatieavond op 15 februari 2016 over Dijkverbeteringsproject Grubbenvorst.

 • Samenvatting Bijeenkomst over Maasdal

  Terugkijkend op een goede bijeenkomst met veel waardevolle suggesties, vindt u hieronder een kort verslag waarin hetgeen dat door u gisteren is opgeschreven en gezegd, kort en bondig is weergegeven.

  Daarnaast is besloten om het volgende Maasdal Atelier te verplaatsen van 24 februari naar woensdag 2 maart, 19 uur in het gemeentehuis te Venray.

 • Resultaten Leefbaarheidsonderzoek

  Bijgevoegd de drie definitieve rapporten van het Leefbaarheidsonderzoek. Er is een hoofdrapport, een rapport Dorpsfoto’s en een rapport met kaarten.

 • Hoofdpunten vergadering 18 november

  Tijdens deze laatste DR-vergadering van het jaar kwamen de volgende onderwerpen ter tafel in aanwezigheid van 7 bezoekers:

  1. Grubbenvorst-Online:  aan dit digitale Dorpsplein doet de Dorpsraad mee, zowel in de Stuurgroep (Pim de Bekker) als in de PR-commissie (Ruud Meijers); tot nu toe zijn er ongeveer 350 gebruikers die zich ingeschreven hebben incl. 29 ondernemers en 30 verenigingen; het aantal berichten dat wekelijks op de website verstuurd wordt varieert tussen de 100 en 400 en er werd de afgelopen weken tussen de 600 en 1000 keer ingelogd; doelstelling van de Stuurgroep is om het aantal gebruikers te verhogen tot meer dan 1000.
  2. Toetsingskader subsidies gemeente: de subsidiemogelijkheden voor verenigingen etc zijn uitgebreid met zgn vouchers van 500 euro; dit is vooralsnog een proef; voor meer informatie zie de website van de gemeente;
  3. Dijkverhoging Grubbenvorst: van Grubbenhove tot en met de Doolingsbemden zal de bestaande (winter)dijk worden verhoogd door het Waterschap; hierover heeft met de Dorpsraad overleg plaatsgehad en er zal tzt nog een nadere voorlichting door het Waterschap verzorgd worden;
  4. Accomodatiebeleid gemeente: hierover hebben al eerder voorlichtings- en informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waar de DR bij aanwezig is geweest; hiervoor is voor wat betreft Grubbenvorst een werkgroep gevormd waarin voor de DR Ruud Meijers en Jean Gielen deelnemen; deze zal zich verdiepen in de mogelijkheden en wensen voor accomodaties t/m 2025.
  5. Woningbouw De Comert: hierover zal de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst organiseren.
  6. Groenbeleid: korte toelichting door DR-lid Louis van de Pasch, die in het kader van de afgesproken ‘Groene lanen-structuur’ een notitie zal maken over herbeplanting van bomen in Grubbenvorst.
  7. Kermis: de DR heeft tijdens het Dorpsradenoverleg om een evaluatie gevraagd bij de gemeente ism ondernemers bij het Vullinghsplein. 
 • Herziening toetsingskaders subsidies

  Bijgevoegd het verslag van de informatiebijeenkomst van 12 oktober over de herziening van de toetsingskaders voor stimuleringssubsidies, projectsubsidies en hafabra muziekonderwijs. Ook de presentatie van deze avond is bijgevoegd.

  De eerste inschrijvingsronde voor de aanvraag van vouchers is begonnen.

 • Nieuwe fijnstofrapportage Grubbenvorst e.o.

  Afgelopen week ontving de Dorpsraad Grubbenvorst wederom een update van de halfjaarlijkse Fijnstofrapportages van de provincie over de resultaten van de meetpunt Hoogheide.

  Samenvattend concludeert de provincie dat er GEEN overschrijdingen zijn van de landelijke fijnstofnormen op dit meetpunt. Ook eerdere rapportages gaven geen overschrijdingen aan, waarbij wel aangetekend zij dat de fijnstofconcentratie binnen onze regio kan verschillen en met name binnen 100 meter van snelwegen of in de omgeving van bedrijven die fijnstof emitteren hoger kunnen zijn. Ook is er geen zeezoutcorrectie toegepast, die voor onze regio een vermindering van 1 mu/m3 zou hebben ingehouden.

 • Hoofdzaken vergadering 17 juni

  Onderstaand de belangrijkste zaken die ter sprake zijn geweest:

 • Hoofdzaken vergadering 20 mei

  Onderstaand de belangrijkste zaken die ter sprake zijn geweest:

 • Bespreking van de onderzochte locaties voor station Grubbenvorst Greenport-Venlo

  Tijdens de informatieavond zijn toelichtingen gegeven bij de drie onderzochte locaties voor station Grubbenvorst Greenport-Venlo. Daarbij is met aanwezigen gesproken over aandachts- en zorgpunten, zijn verduidelijkende vragen gesteld en zijn verbetersuggesties gedaan. Onderstaand zijn de door aanwezigen aangegeven aandachtspunten, opvattingen en vragen per locatie weergegeven:

 • Fijnstof-rapportage meetpunt Hoogheide

  Vanaf november 2011 worden er (mede) op verzoek van de Dorpsraad Grubbenvorst metingen verricht naar fijnstof in de regio Grubbenvorst. Dit naar aanleiding van het voornemen om een Megabedrijf voor varkens en kippen op te richten nabij de Witveldweg, vlak bij de kern Grubbenvorst.

  De provincie Limburg (zie www.luchtkwaliteit.limburg.nl en www.luchtmeetnet-limburg.nl)

  Er wordt elk halfjaar over 2 fijnstof-grenswaarden (PM (Particulate Matter) 10 en PM 2,5 gerapporteerd en vergeleken met de toegestane EU-waarden.

 • DE DORPSRAAD VRAAGT OM HULP!

  Het aantal leden van de Dorpsraad is inmiddels gedaald van 10 een paar jaar geleden naar 5 anno 2015! Iedereen die maar een beetje weet wat er elk jaar opnieuw zoal op de Dorpsraad af komt, begrijpt dat dit veel te weinig is.

  De Dorpsraad wordt immers zowel door de gemeente als door de inwoners gevraagd om zich bezig te houden met een groot aantal onderwerpen en knelpunten als het gaat om de leefbaarheid van ons mooie dorp.

  Om een indruk te krijgen van al die onderwerpen, moet men maar eens op onze WEBSITE kijken. Het is in dat verband ook nuttig om de diverse JAARVERSLAGEN door te lezen die ook op de website te vinden zijn.

  Of het nu gaat om beoordeling van bestemmingsplannen, verkeersknelpunten en sportfaciliteiten of om toewijzing van prioriteitsgelden, culturele faciliteiten en fijnstof/ gezondheid.

  DAAROM WORDT UW HULP GEVRAAGD BIJ HET AANTREKKEN VAN NIEUWE LEDEN.

  KENT U MISSCHIEN MENSEN IN UW OMGEVING DIE HART VOOR HET DORP HEBBEN EN DAAR WELLICHT WAT TIJD VOOR WILLEN EN KUNNEN VRIJMAKEN?

  MISSCHIEN UZELF WEL?

  Stuur ons dan een berichtje op: secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl.

  Bij voorbaat dank.

  Grubbenvorst is te belangrijk om in de toekomst ZONDER (adequaat bemenste) Dorpsraad te zijn.

 • Hoofdpunten Dorpsraad bijeenkomsten t/m maart 2015

  1. Wonen in Grubbenvorst: in aanwezigheid van wethouder Bob Vostermans en de woningbouwverenigingen Woonwenz en Wonen Limburg werd op 21 januari 2015 toelichting gegeven op het woningbestand en de bouwplannen in Grubbenvorst; belangrijkste punten:
 • Voortgangsrapportage provincie fijnstof meetpunt Hoogheide

  Zie bijlage

 • Presentatie Everlose beek

  Presentatie van 18 maart 2015 over Projectplan Everlose Beek Maasmonding.

 • Jaarverslag Dorpsraad 2014

  Zie verslag in de bijlage hieronder.

 • Werkgroep Station Grubbenvorst Greenport-Venlo

  De gemeenten Horst aan de Maas en Venlo werken samen met de Provincie Limburg en ProRail de plannen voor station Grubbenvorst Greenport-Venlo uit. Deze partijen hebben gezamenlijk een projectgroep ingesteld die de planvorming ter hand neemt. Bij de uitwerking van deze plannen wil de projectgroep graag gebruik maken van de kennis vanuit de omgeving en van belanghebbenden. Hiervoor gaan wordt een werkgroep ingericht.

  Wie kunnen er deelnemen?

  Deze werkgroep is bij voorkeur beperkt van omvang (max. 10 personen) en vormt een evenwichtige afspiegeling van omwonenden en belanghebbenden. Mensen worden uitgenodigd om zich aan te melden, maar de projectgroep maakt uiteindelijk een keuze die een evenwichtige afspiegeling van de belanghebbende vormt.

  Wat is de rol van de werkgroep?

  Een werkgroep is gericht op meedenken en het verstrekken van lokale informatie. Een werkgroep heeft nadrukkelijk geen adviesrol. Wat wordt van u verwacht? Een open en kritische houding en een antenne voor de omgeving. U vertegenwoordigd een belang en/of een groep belanghebbenden. De inzet is vooralsnog ingeschat op tweemaandelijkse bijeenkomsten van elk twee uur, op locatie in Grubbenvorst.

  Hoe kunt u zich aanmelden?

  U kunt zich aanmelden bij: De Dorpsraad Grubbenvorst, E-mail adres, secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl Geef daarbij uw motivatie voor deelname aan de werkgroep aan.

 • Wonen in Grubbenvorst

  De gemeente in samenwerking met Wonen Limburg, hebben op woensdag 21 jan. een presentatie gegeven over Wonen in Grubbenvorst, bij de Dorpsraad Grubbenvorst in 't Haeren.

 • Opening lunchroom Grubbenvorst

  lunchoom

  Proficiat met de nieuwe Lunchroom, Lekker Gewoen in Grubbenvorst.

  Heel veel succes, namens de Dorpsraad Grubbenvorst.

 • Informatieavond station Grubbenvorst-Greenport

  Locaties station Grubbenvorst

  De Maaslijn is een niet-geëlektrificeerde en overwegend enkelsporige verbinding tussen Roermond en Nijmegen. Daarmee is deze lijn gevoelig voor vertragingen en verstoringen in de dienstregeling. De Maaslijn is echter ook een succesvolle OV-verbinding. Het aantal reizigers is de laatste jaren flink gegroeid. Treinen zitten overvol. Daarom werkt de Provincie Limburg samen met ProRail aan een verbetering van deze lijn. Doel is om de lijn te elektrificeren en de spoorinfrastructuur zodanig aan te passen dat een robuuste en betrouwbare dienstregeling mogelijk is, met goede aansluitingen in Nijmegen, Venlo en Roermond. Ook kunnen dan meer en snellere treinen ingezet worden. Daarnaast wordt een station te Grubbenvorst gerealiseerd die zowel het dorp als Greenport Venlo ontsluit.

 • Opening winkelcentrum Grubbenvorst

  ....en de 'wandelende tas' is er weer!

  In samenwerking met de Gemeente, Gewoën Grubbenvorst, Schutterij St Jan, Harmonie St Joseph en...last but not least, de Ondernemers Grubbenvorst is het winkelcentrum rond de Zumpel op zaterdag 11 oktober 2014 officieel geopend door wethouder van Rensch. Een proces van meer dan 10 jaar is daarmee ten einde gekomen. Oud-Dorpsraad-voorzitter Eric Thissen belichtte kort de geschiedenis van dit proces. Vanaf 2006 is er door de gemeente, de Dorpsraad, ondernemers en vele vrijwilligers in Klankbordgroepen gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe centrum van Grubbenvorst. Een centrum vanaf de Kerk tot het Klooster! Een centrum dat er –daar is iedereen het wel over eens- mag wezen. Dorpsraad-voorzitter Ruud Meijers sprak vooral een woord van dank aan de inwoners van Grubbenvorst, die al die jaren hun geduld hebben bewaard. "Het is nu aan de inwoners om er gebruik van te maken, vooral door hier hun inkopen te doen"!

  Bijgaand een korte impressie van de opening, die mede dank zij prioriteitsgelden van de Dorpsraad een feestelijke gebeurtenis is geworden.

  {gallery}openingcentrum{/gallery}

  Foto 1: miniconcert van de Harmonie
  Foto 2: de wandelende tas met de 'kunstwerken'
  Foto 3: toespraak DR-voorzitter Ruud Meijers
  Foto 3: bloembakken aangeboden door de Dorpsraad en de gemeente

 • Bloemen voor Sjokado

  sjokado

  De Dorpsraad heeft een bos bloemen uitgereikt aan de nieuwe ondernemer in Grubbenvorst: Sjokado. De Dorpsraad wenst hun veel sucses met de nieuwe winkel!

 • Hoofdzaken vergadering 17 september

  1. Hoofdonderwerp van de bijeenkomst was de presentatie van vertegenwoordigers van de DEVELOPMENT COMPANY GREENPORT VENLO (DCGV). De gemeente Horst aan de Maas participeert hierin.
  2. Omdat DCGV o.a. actief is op het grondgebied van de voormalige gemeente Grubbenvorst heeft de Dorpsraad Grubbenvorst regelmatig overleg over de gang van zaken van deze voor onze regio heel belangrijke onderneming. Vertegenwoordigers van de DR nemen om deze reden ook deel in de door DCGV ingestelde Klankbordgroep Klavertje 4 (zie tekening 1).
  3. Aangezien DCGV op dit moment bezig is met de ontwikkeling van wat genoemd wordt Klavertje 11
 • Samenvatting fijnstof rapportages

  SAMENVATTING FIJNSTOF-RAPPORTAGES REGIO HORST AAN DE MAAS MEETSTATION HOOGHEIDE november 2011- april 2014.

  ‘Fijnstof’ is een verzamelnaam voor piepkleine deeltjes in de lucht van zandkorrels tot afgesleten autobanden. Fijnstof kan zorgen voor luchtweg- en longaandoeningen en hart- en vaatziekten. De gezondheidsrisico’s nemen toe bij hogere en langduriger blootstelling aan fijnstof. Hierbij zijn vooral de kleinste deeltjes fijnstof gevaarlijk, omdat die diep ingeademd kunnen worden en zich dus kunnen verzamelen in de diepere luchtwegen, Naast verkeer zijn industriële bronnen, scheepvaart en (intensieve) veeteelt verantwoordelijk voor de uitstoot van fijnstof, maar ook particulieren dragen bij aan de vervuiling door verwarming, open haarden en gebruik van chemische producten.

 • Presentatie herinrichting Venloseweg

  Presentatie zoals gegeven op 3 juni 2014.

 • Zienswijze DR afsluiting Meerlosebaan

  (Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Horst aan de Maas.)

  Grubbenvorst, 22 augustus 2013

  Geachte Dames en Heren,

  Wij, de Dorpsraad van Grubbenvorst, hebben met spijt kennis genomen van uw voornemen de Meerlosebaan te ontrekken aan het openbaar verkeer.

 • Vergadering 16 november

  I.V.M. BEREIKBAARHEID VAN GRUBBENVORST TIJDENS FLORIADE,

  BEGINT DE VERGADERING OM 19.00 UUR EN ZULLEN DE HEREN:

  DHR. JAN van STIPHOUT NAMENS DE GEMEENTE,

  DHR. JOS VERHOEVEN NAMENS ARCADIS en

  DHR. HENK SCHIMMEL NAMENS RIJKSWATERSTAAT

  AANWEZIG ZIJN OM VRAGEN TE BEANTWOORDEN OMTRENT DE BEREIKBAARHEID VAN

  GRUBBENVORST TIJDENS DE FLORIADE.

 • Vergadering met B&W 15 juni

  De volgende punten zijn besproken:

  1. Mededelingen.
  Advies rond oplaatpunt voor E-auto's. Dorpsraad stelt andere plek voor, net buiten het centrum. Daarmee wordt voorkomen dat de parkeerplaats voor kort parkeren wordt opgeofferd voor lang parkeren. Daarnaast vraagt de dorpsraad zonnepanelen toe te voegen. De brief volgt.

  2. Verslag overleg 21.04.11.
  Het verslag wordt vastgesteld.

 • Everlosebeek

  {jcomments on}{jcomments off}Everlosebeek in Grubbenvorst.

  Deze foto's zijn gemaakt onder een wandeling van de dorpsraadsleden door Grubbenvorst, onder leiding van dhr. Louis v.d.Pasch, lid van de dorpsraad.

 • Boomfeestdag 2011

  Boomfeestdag, gehouden op 23 maart 2011 op initiatief van Fresh Park Venlo.

  Er zijn 15.000 bomen geplant door 1.000 kinderen uit de regio.

  De dorpsraad uit Grubbenvorst mocht ook een boom planten.

 • Meepraten over uw dorp?

  Meld u aan op bewonerspanellimburg.nl en spaar voor leuke cadeaubonnen!
  Wonen Limburg wil graag luisteren en rekening houden met de visie en wensen van zoveel mogelijk inwoners van Limburg. Wij willen graag weten wat er speelt in uw dorp en goed luisteren naar wat u als inwoner belangrijk vindt. Om die reden zijn we gestart met het Bewonerspanel Limburg. Via internet kunt u uw mening geven over een breed scala aan onderwerpen die te maken hebben met wonen en leven in uw dorp.

 • Fonds Leefbaarheid Wonen Limburg

  Voor plezierig wonen is meer nodig dan een fijne, goede woning. Een goede relatie met uw buren bijvoorbeeld. Net als groen in de buurt, voldoende parkeergelegenheid en schone straten. Prettig en veilig wonen hangt nauw samen met een fijne woonomgeving. Wonen Limburg vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw eigen buurt. Daarom heeft Wonen Limburg het Leefbaarheidsfonds opgericht…
 • Resultaten onderzoek leefbaarheid

  Wonen Limburg is door middel van het zgn. ´Bewonerspanel´ eind 2010/begin 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid o.a. in de gemeente Horst a/d Maas. 19 inwoners van Grubbenvorst hebben hieraan deelgenomen. Onderstaand het volledige rapport.

 • Hoofdpunten DR vergadering 17 november

  In aanwezigheid van een 10-tal belangstellenden heeft de bijna voltallige Dorpsraad onder leiding van voorzitter Ruud Meijers diverse belangrijke onderwerpen behandeld.

  De meeste aandacht ging uit naar agendapunt 6: MEETPUNT FIJNSTOF.
  Voor dit voor de inwoners van Grubbenvorst zeer belangrijke onderwerp was dhr Maurice Hermans, onderzoeker bij het Bureau Advies en Onderzoek van de Provincie, die ook de gemeente ondersteunt op milieugebied, uitgenodigd. Helaas was hij door ziekte verhinderd.
  Op verzoek van de voorzitter gaf vice-voorzitter Pim de Bekker een korte schets van de voorstellen van de gemeente m.b.t. dit meetpunt. Bijgaand een samenvatting en tekening van de meetpuntlocatie (Hoogheideweg). Zij het dat het meetpunt later dan gevraagd gerealiseerd wordt, was de Dorpsraad (DR) toch verheugd dat de gemeente en de provincie gevolg hebben gegeven aan het verzoek van de DR uit september 2007.

  Een 2e voor Grubbenvorst belangrijk onderwerp was de toekenning van prioriteitsgelden aan het verzoek van de Klankbordgroep verenigingen van de DR om PODIUMDELEN aan te schaffen ten behoeve van evenementen in Grubbenvorst. Voorzitter John Jenniskens lichtte een en ander nog eens toe. Besloten werd dat er in samenwerking met de gemeente een overeenkomst zal worden opgesteld m.b.t. het eigendom, beheer en gebruik van deze podiumdelen. Het is de bedoeling dat de stichting Grubbenvorst Promotion of de nieuwe Grubbenvorster evenementenstichting belast zal worden met het beheer.

  Het 3e belangrijke punt was: LOCATIE MARKTKRAMEN in Grubbenvorst. Diverse locaties werden besproken, toegelicht door DR-lid Louis van de Pasch. Besloten werd om naast de peiling bij locale ondernemers ook de buurtbewoners hierover te interpelleren. Daarna zal de gemeente geïnformeerd worden. Het gaat hierbij om een TIJDELIJKE locatie voor de duur van de uitvoering van het Centrumplan.

  Volgende vergadering (datumwijziging): donderdag 16 december as.

 • Hoofdpunten vergadering 15 september 2010

  1) Presentatie Communicatieplan Dorpsraad Grubbenvorst.
  Dhr Roel Sloesen, communicatie-adviseur Clabbers Communicatie heeft verslag uitgebracht van het onderzoek dat Clabbers heeft uitgevoerd m.b.t. het imago en de bekendheid van de DR Grubbenvorst. OP basis hiervan heeft Clabbers een aantal conclusies getrokken, aanbevelingen geformuleerd en een stappen-plan opgesteld voor wat betreft de toekomstige communicatie met de inwoners van Grubbenvorst, de verenigingen etc. in Grubbenvorst en de gemeente. Het rapport zal op de website van de DR in zijn geheel gepubliceerd worden, waarbij reacties van de bevolking zeer op prijs zullen worden gesteld.

  Op basis van dit rapport heeft de DR besloten om de website te vernieuwen en deze met name interactiever te maken t.b.v. de inwoners van Grubbenvorst. Voorts dat er veel intensiever dan tot nu toe gecommuniceerd zal gaan worden via Mededelingen, Hallo, aandacht trekkende advertenties en nieuwsberichten over specifieke onderwerpen en/of folders met de bevolking, zodat het werk van de DR meer bekendheid krijgt en omgekeerd de inwoners uitgenodigd worden om hun mening over belangrijke zaken rond het dorp meer dan tot nu toe gaan geven. Hierdoor zal de DR ook gerichter gevraagde en ongevraagde adviezen kunnen geven aan de

  gemeente.

  2) Presentatie Wonen Horst over de nieuwbouw op de locatie Wilmer/Kloosterstraat-Maricollenweg.
  Zie de website van Wonen Horst, www.wonenhorst.nl
  Zie enkele schetsen van de nieuwbouw hieronder en de bouwtekening als bijlage onderaan dit artikel.
  artist 1_KlStraatartist 2_KlStraat

  3) Prioriteitsgelden
  Bespreking project Zeskamp, OJC-project en Huiskameproject t.b.v. de jeugd van Grubbenvorst.

  4) Voorgenomen ongevraagd advies LOG Witveldweg/NGB.
  Dit advies is in vervolg op eerdere adviezen van de DR Grubbenvorst en Horst gereed en zal binnenkort mede namens een aantal andere Dorpsraden van kernen van de gemeente naar B&W worden verzonden.

  5) Nieuws uit de commissies
  Ruimte (m.n. Centrumplan, parkeren Past. Vullinghsplein, hoogspanningsstation Californië, bomen Horsterweg, groenbuffers rond Grubbenvorst, fietspad naar Sevenum), Welzijn (prioriteitsgelden, project Wandelen/rusten/genieten, fijn-stofmetingen, afvalinzameling) en Tuinbouw (Freshpark, Klavertje 4, Greenportlane e.d.).

 • Vakantieperiode

  In verband met de vakantieperiode zijn er voorlopig geen maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad. De eerstvolgende openbare vergadering zal op woensdag 15 september as plaats hebben in ´t Haeren.

  Voor meer informatie over de diverse onderwerpen en adviezen van de Dorpsraad: klik op ´Onderwerpen´. O.a. over de Structuurvisie Grubbenvorst, Gebiedsvisie, DorpsOntwikkelingsVisie DOV/DOP Grubbenvorst, het LOG Witveldweg/NGB, CVI etc.

  Desgewenst kunt U contact opnemen met een van de leden van de Dorpsraad of het secretariaat email: secretariaat@dorpsraadgrubbenvorst.nl

Inloggen

© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts